Algemene Voorwaarden

Datum: 01-januari-2020

Handelsnaam: Aloha Vegan Bakery

Vestigingsadres: Medeaschouw, 2726KR Zoetermeer

Telefoonnummer: 0636280566

KvK-nummer: 65813529

BTW-identificatienummer: NL040116062B02

IBAN-rekeningnummer: NL26KNAB0257226753

Hierna te noemen; Aloha Vegan Bakery

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Aloha Vegan Bakery. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant Aloha Vegan Bakery te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Aloha Vegan Bakery zijn vrijblijvend. Aloha Vegan Bakery accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Aloha Vegan Bakery behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Alle prijzen zijn gebaseerd op afhalen bij Aloha Vegan Bakery in Zoetermeer. Bij bezorging worden extra kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden in dat geval direct bij het bestellen zichtbaar gemaakt.

Diensten

De dienst die Aloha Vegan Bakery aanbiedt is het verkopen en bezorgen van koek, taarten, gebak en daaraan gerelateerde producten binnen Nederland.

Aloha Vegan Bakery behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Producten

Afhankelijk van seizoen en beschikbaarheid van grondstoffen, kunnen de te leveren producten afwijken van de afbeeldingen op de website.

Besteltijd

De besteltijd is altijd in overleg met Aloha Vegan Bakery.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, mondeling, e-mail, social media of internet is de overeenkomst een feit en boekt Aloha deze in haar agenda. Aloha Vegan Bakery behoudt zich ten alle tijden het recht voor om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren of te annuleren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.
Mits de betaling niet tijdig voldaan is zal de bestelling geannuleerd worden.

Bestellingen worden altijd bevestigd door Aloha Vegan Bakery. Controleer goed alle gegevens. Aloha Vegan Bakery is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven, het is aan Aloha Vegan Bakery om te beoordelen of een wijziging nog mogelijk is en welke extra kosten hier aan verbonden zijn.

Aloha Vegan Bakery is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde adressen of afleverdata. Wanneer de vervoerder de bestelde producten op het aangeleverde adres en de gevraagde leverdatum heeft getracht af te leveren, dan wordt de bestelling in rekening gebracht.

Levertijden & Bezorgen

Aloha Vegan Bakery zal steeds streven naar snelle levering van de bestelling. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Aloha Vegan Bakery ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.

Indien de bestelling bij een bedrijf of organisatie moet worden afgeleverd, dan wordt deze afgegeven bij de receptie. Nadat de taart bij de receptie is afgeleverd is Aloha Vegan Bakery niet meer verantwoordelijk voor de verdere interne aflevering.

In geval van calamiteiten, speciale of onvoorziene omstandigheden en natuurrampen behouden wij ons het recht bestelde producten niet af te leveren.

Wanneer de ontvanger niet op het bezorgadres aanwezig is, wordt geprobeerd de producten bij het aangrenzende bedrijf of de buren af te geven. Lukt dit niet dan wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan. De kosten voor de bezorging en de producten zijn in dat geval voor de klant die de bestelling heeft geplaatst.

De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Aloha Vegan Bakery daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 uur na de aflevering, telefonisch en gemotiveerd in kennis te stellen.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Aloha Vegan Bakery de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen voor nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Aloha Vegan Bakery zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is.

Vanaf ontvangst van de producten is de koper volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de temper

atuur, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Gezien de aard van de producten dient meestentijds een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden. Door Aloha Vegan Bakery geleverd gebak en taarten dienen gekoeld bewaard te worden en mogen maximaal tot één dag na levering door de klant tot verteer aangeboden worden.

Wij zullen naar eigen inzicht mogelijk extra aandacht besteden aan de stevigheid als wij denken dat dit nodig is voor bijvoorbeeld de temperatuur buiten, maar wij zijn nooit aansprakelijk voor problemen, ‘smelten’ en schade welke voortkomen uit het te lang ongekoeld houden van ons gebak.

Aloha Vegan Bakery is bij niet leveren, verzuim, schade, klachten e.d. nooit aansprakelijk voor meer dan de factuurwaarde.

Betaling

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en inclusief BTW.

De koper is de prijs verschuldigd die Aloha Vegan Bakery in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Aloha Vegan Bakery worden gecorrigeerd.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Overmacht

In geval van overmacht heeft Aloha Vegan Bakery het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Aloha Vegan Bakery gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, file, autopech, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Klachten

Overal worden foutjes gemaakt. Aloha Vegan Bakery doet er alles aan de bestellingen en leveringen zo goed en soepel mogelijk te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat er iets misgaat. Mocht de klant een klacht willen indienen dan kan dat via de vermelde contactgegevens op de website. Aloha Vegan Bakery neemt elke klacht uiterst serieus en zorgt voor een passende oplossing. Klachten moeten binnen 2 dagen worden aangemeld en worden binnen 1 week na ontvangst van deze klacht behandeld.

Aansprakelijkheid

Aloha Vegan Bakery is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Aloha Vegan Bakery is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Aloha Vegan Bakery komen. Aloha Vegan Bakery draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Aloha Vegan Bakery eveneens geen verantwoordelijkheid. Aloha Vegan Bakery is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Aloha Vegan Bakery, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Aloha Vegan Bakery. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Aloha Vegan Bakery uitgesloten. Aloha Vegan Bakery is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending van goederen wanneer deze op verzoek van de klant wordt uitgevoerd door een ander bedrijf dan Aloha Vegan Bakery. Verzending is onder deze omstandigheden geheel voor risico van de klant.
Aloha Vegan Bakery is bij niet leveren, verzuim, schade, klachten e.d. nooit aansprakelijk voor meer dan de factuurwaarde.

Diversen

De klant van Aloha Vegan Bakery dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Aloha Vegan Bakery geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Aloha Vegan Bakery garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Aloha Vegan Bakery en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.